Sakstyper

Vi kan gi en gratis og uforpliktende saksvurdering i alle typer trygdesaker, samt føre den videre prosess i alle saker dersom du ønsker dette.

Uførepensjon

Dersom du har en alvorlig og varig nedsatt sykdom eller skade, kan du få innvilget uføretrygd. Dersom du har fått avslag om uføretrygd, kan du klage til NAV klageinstans, og også videre til Trygderetten. Vi bistår klienter over hele landet med klager og anker i trygdesaker.

Det er ulike vilkår for å få innvilget uføretrygd. Det sentrale er at inntektsevnen må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. Sykdom/skade må videre være hovedårsaken til nedsatt inntektsevne. Videre må hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak være gjennomført.

Mange får avslag fordi man ikke godt nok har dokumentert en varig sykdom/skade. Man må også dokumentere at hensiktsmessig behandling er gjennomført, og arbeidsrettede tiltak også er forsøkt.

I en klage – og ankesak kan man legge frem nye dokumenter som ikke tidligere har vært lagt frem. Dette vil typisk være legejournaler, men også andre dokumenter som viser at vilkårene er oppfylt.

Dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd må du ta kontakt innen klagefristen utløper. Vi vil så innhente sakens dokumenter fra NAV og igangsette arbeidet med klage/anke.

Gå tilbake til toppen - Kontakt

Ung ufør

Mange som blir ufør i ung alder opplever at de har liten opptjening av trygdetid, og opplever at de vil få en svært beskjeden uførepensjon. Ved enkelte tilfeller kan man få oppjustert uførepensjonen hvis man oppfyller vilkårene for ung ufør. Hovedvilkåret er at man må ha fått en varig og alvorlig sykdom eller skade før fylte 26 år.

Mer at det i tillegg stilles særskilt strenge krav til den medisinske tilstanden for å komme inn under særreglene for ung ufør.

Dersom du har fått innvilget uførepensjon men ikke fått denne beregnet etter særreglene for unge uføre, og du selv mener at du er berettiget til tillegg som ung ufør, ta kontakt med oss for hjelp til å klage på et avslag på ung ufør.

Gå tilbake til toppen - Kontakt

Feilutbetalinger / Tilbakebetalinger

Dersom du har fått krav om tilbakebetaling fra NAV, og mener kravet er uriktig, kan vi hjelpe deg i en klagesak. Dersom man urettmessig blir anklaget for å ha sikret seg ytelser fra NAV, bør man klage, da saksbehandlingen fra NAV kan vise seg å ha vært mangelfull.

Det kan være hensiktsmessig for mange å kontakte advokat raskt dersom man blir beskyldt for å ha opptrådt uredelig i forhold til ytelser man har fått. Tilbakebetalingskravene har ofte kort betalingsfrist, og man kan også risikere å bli politianmeldt for forholdet.

Ikke alle feilutbetalinger kan tilbakekreves. Det kan ha godt lang tid siden feilutbetalingen, og NAV kan selv være skyld i feilutbetalinger. NAV skal som hovedregel alltid fremsette krav om tilbakebetaling med mindre særlige grunner taler mot det. Graden av uaktsomhet hos den som har mottatt feilutbetalingen vil vektlegges. Videre vil det spille inn hvor lang tid som er gått siden feilutbetalingen, beløpets størrelse, og om NAV selv kan klandres for feilen.

Vi bistår også i straffesaker som vedrører feilutbetalinger. Dersom du blir mistenkt eller siktet i en slik sak, vil vi innhente politidokumenter og bistå deg også her, både under politiets etterforskning og i en eventuell straffesak.

Gå tilbake til toppen - Kontakt

Straffesaker / Politianmeldelse

Ved enkelte tilfeller hvor NAV mener at bruker urettmessig har fått utbetalt NAV stønad, vil NAV politianmelde forholdet.

Dette medfører at du kan risikere å bli tiltalt i en straffesak og i verste fall dømt for trygdebedrageri, samt i noen tilfeller fengselsstraff.

Vi bistår også i straffesaker som vedrører feilutbetalinger. Dersom du blir mistenkt eller siktet i en slik sak, vil vi innhente politidokumenter og bistå deg også her, både under politiets etterforskning og i en eventuell straffesak.

Gå tilbake til toppen - Kontakt

Arbeidsavklaringspenger / AAP

For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 %. Det må i hovedsak være sykdom eller skade som er hovedårsak til den nedsatt arbeidsevnen. Det må videre være utsikt til bedring gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølgning fra NAV.

Ta kontakt med oss dersom du har fått avslag på krav om AAP.

Gå tilbake til toppen - Kontakt

Sykepenger

Hvis du opplever å komme i en situasjon hvor du blir syk, og ikke kan jobbe, kan den økonomiske belastningen bli vanskelig. Hvis du mener du ikke får de sykepengene du har krav på kan du ta kontakt med oss, og vi vil kunne vurdere din sak.

Gå tilbake til toppen - Kontakt

Yrkesskadetrygd

Det er særregler for de som blir skadet på arbeid.

Ta kontakt dersom du har vært utsatt for en yrkesskade.

Gå tilbake til toppen - Kontakt

Bilsaker

I noen tilfeller kan en trygdet bli innvilget stønad til bil.

Ta kontakt hvis du har fått avslag, men mener at du har rett til slik stønad.

Gå tilbake til toppen - Kontakt