Priser

En vurdering av din sak gjennom spørsmål sendt gjennom vår internettjeneste vil være gratis og uforpliktende.

Dersom du ønsker å påklage et vedtak betaler du kun kroner 1020,- i en lovpålagt egenandel dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Denne prisen forutsetter at du sender inn kopi av vedtaket du vil påklage, utfylt skjema for fri rettshjelp samt dokumentasjon på inntekt og formue. Adresse for innsending av denne dokumentasjon vil gis av den advokat som påtar seg ditt oppdrag.

Skjema for fri rettshjelp kan lastes ned her.

Dokumentasjon på inntekt kan fremskaffes gjennom likningskontoret (utskrift av likning) eller gjennom oversendelse av siste 3 lønnsslipper. Dokumentasjon på formue kan fremskaffes gjennom siste selvangivelse.

For å oppfylle vilkårene for fri rettshjelp kreves det at du har en bruttoinntekt mindre enn kroner 246.000 pr. år, og at nettoformue ikke overstiger kroner 100.000. Dersom du er gift/samboer kreves det at samlet bruttoinntekt ikke overstiger kroner 369.000. Dersom du er gift/samboer er det således nødvendig at du også fremlegger dokumentasjon på ektefelles/samboers inntekt og formue.

Dersom du ikke oppfyller vilkårene for fri rettshjelp kan du avtale pris for oppdraget med en av trygdehjelp.no sine advokater direkte.

Dersom du ønsker å anke en sak inn for trygderetten vil den lovpålagte egenandel ved fri rettshjelp være kroner 5100,- Dersom du ikke oppfyller vilkårene for fri rettshjelp vil prisen være kroner 1020,- + mva pr. time forbrukt i saken.

Dersom du har en bruttoinntekt på under kroner 100.000 pr. år er det gitt fritak for betaling av lovpålagt egenandel. Du vil da ikke betale noen egenandel verken ved klage eller ved anke til trygderetten. Bistand er i disse tilfellene gratis.